Instalacija Siti kapa rano sata šoja Tomislava Hršaka ostvarena je kroz međukomunikaciju galerijskog prostora i video-reljefa te intervencije u prostoru niskama letvica koje funkcioniraju kao manifestacija konstantnog naslagivanja iskustvenih podražaja svakodnevnog, trajnog procesa izmjene i nadopunjavanja u kojem skulptura-intervencija mijenja sam prostor galerije. Rad se bazira na odnosu materijalnog, zida galerije, i virtualnog, video projekcije, pri tome se primarno baveći permanentnom ljubavi prema umjetnosti i moći opažanja, naspram izražavanja, bilježeći trajne procese nastajanja umjetnosti kao reakcije na svakodnevno, gdje se umjetničko djelo mijenja kako se mijenjaju iskustveni podražaji. 

autor: Tomislav Hršak
izložba: Siti Kapa Rano Sata Šoja
tekst: Marija Kamber
25. svibnja 2017.

hr